Yleistä

Sopimusehdot koskevat vuokraajaa ja vuokraamoa. Nämä sopimusehdot koskevat kaikkia varauksia, jotka vuokraaja tekee meidän kanssamme. Sopimusehdot on tästä syystä tärkeä lukea huolellisesti läpi. Sopimusehdot sisältävät tärkeää tietoa kiellytyistä ja rajoitetuista asioista.

Sopimus katsotaan hyväksytyksi, kun vuokraaja on maksanut ennakkomaksun varauksesta. Vuokraajan täytyy olla 18-vuotta täyttänyt henkilö. Vuokraajalla on oltava oikeudet ja valtuudet varauksen tekemiseen sekä hyväksyy nämä sopimusehdot kaikkien matkustajien puolesta. Vuokraaja on velvollinen kertomaan näistä sopimusehdoista myös muille matkustajille.

1.Vuokranmaksu

1.1 Vuokrahintaan sisältyy Houseboatin vuokra, varusteluettelon mukaiset varusteet, varusteet lisätilauksesta ja vakuutus sopimuksen mukaisesti.

1.2 Matkan varaamisen jälkeen vuokraaja saa alustavan varausvahvistuksen, jonka jälkeen hänen on suoritettava 50 % ennakkomaksu varauksesta seitsemän päivän sisällä. Mikäli vuokraaja ei suorita varausmaksua määräajassa, varaus raukeaa. Loppumaksu on suoritettava 28 vuorokautta ennen vuokrausjakson alkua tai maksuajankohta voidaan sopia erikseen ennakkomaksun yhteydessä. Mikäli varaus on tehty korkeintaan viikkoa ennen varauksen alkamisajankohtaa, maksu on suoritettava kokonaisuudessaan välittömästi.

1.3 Vuokraajan tulee maksaa 2500 euron vakuusmaksu vuoraajalle vuokrajakson alkamispäivämääränä kortilla, joka palautetaan myöhemmin vuokraajalle houseboatin tarkistamisen jälkeen. Houseboatin tarkistus ja  Toinen vaihtoehto on ostaa lisävakuutus, joka kattaa vahingot 3000 euroon saakka. Yli 3000 euron vahingot katetaan Houseboatin vakuutuksella. Lisätietoa lisävakuutuksesta Pantaeniusksen internetsivuilta http://www.pantaenius.de/en/insurance/solution-for/charter-insurance.html.

 

2.Vastuu Houseboatista ja sen varusteista vuokra-aikana

2.1 Vuokraaja on velvollinen maksamaan 2 500 euron vakuusmaksun vuokrauksen alkaessa. Vakuusmaksu kattaa seuraavan tyyppisten vaurioiden syntymisen:

Korvaa Houseboatille ja sen varusteille vuokra-aikana sattuneet vahingot.

Korvaa Houseboatista vuokra-aikana kadonneet osat ja varusteet.

2.2 Jos Houseboatille aiheutuneet vahingot ovat seurausta huolimattomuudesta, vuokraajan tahallisuudesta, törkeästä tuottamuksesta, veneen käyttämisestä

alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisena, rikolliseen tarkoitukseen taikka siitä, että vuokraaja on muutoin olennaisesti rikkonut tämän sopimuksen ehtoja, vuokraaja on velvollinen korvaamaan vuokraamolle aiheutuneen vahingon kokonaisuudessaan. 2.3 Vuokraajan vapautuminen korvausvastuusta Vuokraaja vapautuu korvausvastuusta, jos vuokraamo saa täyden korvauksen vahingosta vakuutusyhtiöltä tai vahingon aiheuttajalta. 2.4. Vakuusmaksu palautetaan vuokralaiselle loman jälkeen, jos houseboattiin ei ole ilmaantunut vaurioita loman aikana.

3.Vuokraajan velvollisuudet

3.1 Vuokraaja on velvollinen kiinnittämään huomiota ja huolehtimaan Houseboatista, sen laitteista ja kalusteista vuokrauksen ajan. Lisäksi vuokraaja on velvollinen noudattamaan ohjeita huolellisesti.

3.2 Vuokraaja nimittää Houseboatilla kapteenin, jolla on oltava riittävät tiedot ja taidot Houseboatin käsittelyyn ja navigoimiseen. Kapteenin tehtävänä on huolehtia, että kaikki lautalla olijat noudattavat turvallisuussääntöjä. Jos kapteeni ja miehistö vaihtuvat matkan aikana, on siitä sovittava vuokraamon kanssa etukäteen. Kapteenin saatua perehdytys ja hyväksyttyä asuntoveneen vuokraus allekirjoittamalla sopimus, vastuu kaikesta toiminnasta asuntoveneellä vuokrauksen aikana siirtyy kapteenin harkintakyvyn alaiseksi.

3.3 Vuokraaja on vastuussa hänen omaisuuden turvallisuudesta. Houseboatin jäädessä ilman valvontaa se on lukittava.

3.4 Houseboat luovutetaan asiakkaalle varusteluettelon mukaisin varustein ja polttoainesäiliö täytettynä. Houseboatin luovutuksen yhteydessä houseboatin kunto tarkastetaan yhdessä ja siitä tehdään kirjallinen tosite, jotta vältyttäisiin mahdollisten vaurioiden syntyajankohtaa koskevilta kiistoilta. Mikäli vuokraaja laiminlyö tarkistuksen tai tarkistuksen suoritettuaan jättää ilmoittamatta vuokraamoa havaitsemistaan vauriosta, oletetaan vaurion syntyneen vuokra-aikana.

3.5 Houseboatin matkustajamäärä ei saa ylittää henkilömäärää, jolle houseboat on lisenssoitu.

3.6. Houseboat luovutetaan ensimmäisenä vuokrapäivänä kello 16.00–18.00 välisenä aikana ja se täytyy palauttaa viimeisenä vuokrapäivänä kello 11.00 mennessä. Jos asiakas saapuu 18.00 jälkeisenä aikana, veloitetaan asiakkaalta 100€ myöhäisestä sisäänkirjautumisesta. Jos asiakas palauttaa asuntoveneen 11.00 jälkeen eikä ole sopinut siitä erikseen etukäteen vuokraamon kanssa, veloitetaan lisätunneista 100€/tunti.

3.7 Houseboatin vuokraaminen kolmannelle osapuolelle on ehdottomasti kiellettyä.

3.8. Lemmikkejä ei saa tuoda Houseboatille.

 

4.Vuokraamon velvollisuudet

4.1 Vuokraamon on luovutettava Houseboat vuokraajalle hyväkuntoisena ja täydellisen teknisen huollon suoritettuna sopimuksen mukaisesti sovittuna aikana ja sovitussa paikassa.

4.2 Lisäksi vuokraamo on velvollinen antamaan vuokraajalle riittävän opastuksen ja ohjeet Houseboatin käytöstä sekä huollosta sopimuksen kielellä.

4.3 Ellei vuokraaja saa Houseboattia käyttöönsä sovittuna aikana sovitusta paikasta tai muuten epäjärjestyksessä, hän voi vaatia virhettä vastaavan vuokranalennuksen tai purkaa sopimuksen, ellei virhettä korjata kohtuullisessa ajassa.

5.Vakuutukset

5.1 Houseboat on täysin vakuutettu;

5.2 Vakuutusehtoihin sisältyy 2500 euron omavastuuosuus, joka eritellään vakuutussopimuksessa.

5.3 Vakuutus ei kata vammoja, laitteiden rikkoutumista, kalusteiden vaurioitumista tai kadonneita tavaroita.

6.Vuokraajan toimenpiteet virhe-, vahinko- ja varkaustapauksissa

6.1 Vuokraaja on velvollinen ilmoittamaan välittömästi vuokraamolle ja poliisille onnettomuudesta tai varkaudesta. Vuokraamo ohjeistaa vuokraajaa tarvittavista lisätoimenpiteistä.

6.2 Vuokraajan tulee ilmoittaa vuokraamolle välittömästi, jos Houseboattiin tulee jostain syystä vaurio, ennaltaehkäistä vaurion leviäminen ja toteuttaa tarvittavat toimenpiteet vaurion korjaamiseksi. Hätäkeskukselle tulee ilmoittaa, jos lautalla matkustaja on loukkaantunut.

6.3 Jos vuokraaja laiminlyö edellä mainitut vaatimukset ja jättää ilmoittamatta vahingosta vuokraamolle ja poliisille määräajan kuluessa, hän kantaa täyden vastuun tapahtuneesta vahingosta.

7.Vuokraamon vastuu

7.1 Teknisen vian tai toimintahäiriön ilmaantuessa vuokra-aikana Houseboatilla vuokraajasta johtumattomasta syystä, vuokraamo on velvollinen tekemään tarvittavat toimenpiteet vian korjaamiseksi mahdollisimman nopealla aikataululla. Jos tekninen vika johtuu muusta kuin vuokraajasta ja on niin vakava, että sitä ei voida korjata ja Houseboattia ei voida enää käyttää sen takia, pyrkii vuokraamo toimittamaan toisen Houseboatin tilalle. Jos tilalle ei saada uutta Houseboattia sopimus voidaan keskeyttää ja vuokraajalla on oikeus vaatia rahojaan takaisin vuokran loppuajasta sopimuksen mukaisesti.

7.2 Vuokraamo ei kanna vastuuta Houseboatin viasta johtuvista välillisistä kustannuksista.

7.3 Vuokraamon korvauksen maksimimäärä rajoittuu vuokran kokonaissummaan kaikissa tapauksissa.

7.4 Jos vuokraaja ei ilmoita toimintahäiriöistä määräajassa, vuokraamo ei vastaa toimintahäiriön aiheuttamasta vahingonkorvauksesta.

8.Sopimuksen purkautuminen

8.1 Vuokraamolla on oikeus vuokra-ajan kuluessa purkaa tämä sopimus, jos käy ilmi, että vuokraaja rikkoo olennaisesti tätä sopimusta tai että vuokraaja ei vuokraamon arvion mukaan kykene käsittelemään Houseboattia asianmukaisesti. Vuokraajalle syntyneitä kuluja ei korvata.

8.2 Vuokraamolla on oikeus ennen vuokra-ajan alkua purkaa tämä sopimus, jos Houseboat ei ole käytettävissä vuokraamosta riippumattomasta ylivoimaisesta esteestä johtuen (force majeure). Vuokraajalla on tällöin oikeus saada maksamansa vuokra kokonaisuudessaan takaisin. Vuokraajalle syntyneitä mahdollisia muita kuluja ei korvata.

8.3 Vuokraajalla on oikeus ennen vuokra-ajan alkua ilmenneen vuokraajasta riippumattoman ylivoimaisen johdosta (force majeure), vaatia tämän sopimuksen purkamista. Mikäli kirjallinen vaatimus esitetään 28 vuorokautta ennen vuokrauksen alkua, on vuokraajalla oikeus saada maksamansa vuokra takaisin, josta vähennetään vuokrauksesta aiheutuneet toimituskulut. Mikäli edellä mainittu peruutus tapahtuu myöhemmin, ei vuokraa makseta takaisin. Vuokraajalle syntyneitä mahdollisia muita kuluja ei korvata.

8.4 Mikäli vuokraaja vaatii sopimuksen purkamista muusta syystä kuin kohdassa (8.3), ei hänellä ole oikeutta saada maksamaansa vuokraa. Sama koskee, jos asiakas jättää tulematta paikalle vuokra-ajankohdan alkaessa. Mikäli korvaava asiakas löydetään, hänen kustannuksiaan ei huomioida korvauksessa.

9.Polttoaine, lisävarusteet ja veneenhoito

9.1 Vuokraaja maksaa tarvitsemansa polttoaineen ja kaasun vuokran aikana.

9.2 Vuokraamo kertoo vuokraajalle mitä polttoainetta Houseboatissa tulee käyttää teknisten parametrien mukaisesti.

9.3 Vuokraaja on vastuussa väärän polttoaineen käytöstä aiheutuneista vaurioista.

9.4 Vuokraaja on velvollinen tarkastamaan säännölliset tekniset toimenpiteet, joilla varmistetaan laitteiden toimivuus vuokra-aikana: moottoriöljyn määrä, nesteet ja silmämääräinen tarkastus Houseboatin kunnosta. Lisäksi vuokraaja vastaa Houseboatin puhtaudesta vuokrauksen aikana.

9.5 Vuokraajan tulee palauttaa Houseboat siistissä kunnossa. Vuokrahintaan ei pyyhkeitä ja liinavaatteita. Asiakas voi vuokrata liinavaatteet ja pyyhkeet varauksen yhteydessä. Pyyhe- ja liinavaatevuokra maksaa 25€/hlö ja loppusiivous on 100€. Jos Houseboat palautetaan epäsiistissä kunnossa, veloitamme siitä erillisen siivousmaksun 200€.

9.6. Vuokraaja voi vuokrata lisävarusteeksi grillin, jonka hinta on 10€/vuorokausi sekä kulutettu kaasu. Jos grilli palautetaan epäsiistissä kunnossa, veloitamme 50€ lisämaksun ylimääräisistä siivouskustannuksista.

10.Houseboatin palauttaminen

10.1 Houseboat täytyy palauttaa sovittuun paikkaan sovitun vuokra-ajan päättyessä. Vuokraajan tulee palauttaa Houseboat hyvässä kunnossa vuokraamolle. Houseboatin huoneiden ja terassien tulee olla siistit, kaasupullojen tulee olla vaihdettu täysiin, roskakorien ja septitankin tyhjät ja polttoainesäiliö täytyy olla täytetty.

10.2 Palautus tapahtuu sovitun vuokra-ajan puitteissa.

10.3 Jos asiakas palauttaa Houseboatin ennen sovittua vuokra-ajan päättymistä ei käyttämättä jäänyttä aikaa hyvitetä.

10.4 Jos vuokraaja laiminlyö kohdassa

10.3 ilmoitetut velvoitteet, vuokraamolla on oikeus periä vuokraajalta sopimusrikkomukseen, vuokra-aikaan tai Houseboatin järjestykseen liittyvät vuokraamolle aiheutuneet lisäkulut.

10.5 Vuokraaja sitoutuu ilmoittamaan vuokraamolle kaikki vuokra-aikana ilmenevät toiminnalliset viat (palaneet lamput, epänormaalit äänet ja tuoksut…).

11.Houseboatin vieminen purjehdusalueen ulkopuolelle

Houseboatin vieminen sovitun purjehdusalueen ulkopuolelle on kielletty.

12.Tupakoiminen Houseboatissa

Tupakointi on ehdottomasti kiellettyä Houseboatin sisätiloissa. Jos sisätiloissa on tupakoitu, joutuu vuokraaja maksamaan 2500 euron korvauksen vuokraamolle.

13.Sopimusta koskevat riidat

Jos erimielisyyksiä ei voida ratkaista osapuolten välisellä neuvottelulla ja jos vuokraaja on kuluttaja, voi vuokraaja saattaa asian kuluttajavalituslautakunnan käsiteltäväksi. Jos erimielisyydet saatetaan tuomioistuimen ratkaistavaksi, kanne on nostettava vuokraamon kotipaikkakunnan alioikeudessa. Jos vuokraaja on elinkeinonharjoittaja, nostetaan kanne aina vuokraamon kotipaikkakunnan alioikeudessa.

14. Toimitusehdot (verkkokaupasta varattaessa)

Maksupalvelutarjoaja

Maksunvälityspalvelun toteuttajana ja maksupalveluntarjoajana toimii Paytrail Oyj (2122839-7) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Paytrail Oyj näkyy maksun saajana tiliotteella tai korttilaskulla ja välittää maksun kauppiaalle. Paytrail Oyj:llä on maksulaitoksen toimilupa. Reklamaatiotapauksissa pyydämme ottamaan ensisijaisesti yhteyttä tuotteen toimittajaan.

Paytrail Oyj, y-tunnus: 2122839-7

Innova 2

Lutakonaukio 7

40100 Jyväskylä

Puhelin: 020 718 1830

www.paytrail.com

 

Vuokraamo:

Bellamer Marinas Oy

Suolahdentie 541

44330 Hytölä Finland

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search